ČMT

PROGRAM

1

Výstavba ano, ale s rozumem

  Chceme:
 • Stavět tak, aby novostavby ladily se svým okolím a nepřetěžovaly infrastrukturu městské části.
 • Vybudovat architektonicky zajímavé veřejné budovy a prostranství.
 • Stavět pouze na plochách v současnosti určených k zastavění.
 • Jednat s developery o schůdném kompromisu podoby nové výstavby.
2

KLIDNÁ OBEC – DOPRAVA CHYTŘE

  Chceme:
 • Zvýšit propustnost kruhové křižovatky u Globusu a vyřešit světelnou signalizaci na křižovatce u budovy Policie ČR.
 • Vypustit z návrhu Metropolitního plánu tranzitní komunikaci čakovickým sídlištěm, tzv. severní diametr.
 • Odborně prověřit přínosy variant pražského okruhu vzdálenějších od okraje Prahy.
 • Podporovat vznik stanice metra v Čakovicích.
 • Dále zlepšovat obslužnost městské části železniční dopravou a MHD, zvýšit kapacitu vlakových souprav v dopravních špičkách, zlepšit vnitřní propojení městské části autobusy.
 • Zřídit bezpečné cyklotrasy a chodníky pro cestu do školy a na nákupy.
3

ROZUMÍME LIDEM I PŘÍRODĚ

  Chceme:
 • Koncepčně rozvíjet a kultivovat zeleň a veřejná prostranství, stejně jako zelené plochy v okolí obce.
 • Rekultivovat okolí rybníků a zřídit komunitní zahrady.
 • Dokončit revitalizaci Mratínského a Třeboradického potoka.
 • Rozvíjet polní cesty pro pěší a cyklistickou dopravu s cílem zprůchodnit krajinu.
 • Obnovit a rozvíjet školní zahrady. Vytvořit hřiště pro aktivní vyžití náctiletých a dětí.
 • Prostřednictvím architektonických soutěží změnit hlavní veřejné prostory, aby došlo k jejich oživení.
 • Vyřešit situaci kolem živelné výstavby autobazarů v ulici Kostelecká.
4

MĚSTSKÁ ČAST PRO VŠECHNY GENERACE

  Chceme:
 • Větší finanční podporu místním spolkům a sportovním klubům zaměřeným na všechny generace.
 • Podpořit opravu budov a míst, kde spolky a kluby působí.
 • Zavést jasná pravidla pro rozdělování podpory spolkům.
 • Zapojit veřejnost do rozhodování o využití části obecních financí prostřednictvím hlasování o projektech, které mají být realizovány, s využitím tzv. participativního rozpočtu.
 • Vytvořit prostor bez bariér pro obyvatele se zvláštními potřebami, pro seniory a hendikepované osoby.
 • Zajistit kvalitní a funkční domy s pečovatelskou službou.
5

RADNICE JE SLUŽBA OBČANŮM

  Chceme:
 • Zlepšit tok informací od vedení obce k občanům – zkvalitnit obecní časopis a webové stránky, zprůhlednit informace z jednání rady, zastupitelstva, výborů a komisí městské části, zlepšit vyhledávaní v registru smluv.
 • Zavést veřejně dostupný interaktivní rozpočet, aby měl každý přehled, na co jsou peníze v rozpočtu určeny a jak jsou skutečně čerpány.
 • Napravit dlouhodobě zanedbávanou správu obecních bytů.
 • Architektonicky zajímavě rekonstruovat zchátralé obecní budovy a využít je pro služby občanům.
6

ŠKOLSTVÍ NEJSOU JEN BUDOVY

  Chceme:
 • Zajistit dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol a školní družiny a podpořit další formy předškolních zařízení.
 • Posoudit, zda vytvoření dvou subjektů základní školy přinese zvýšení jejich kvality.
 • Podporovat růst kvality pedagogického sboru našich škol prostřednictvím grantů na další vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšením vnitřního hodnocení škol.
 • Ve spojení s Magistrátem hlavního města Prahy podpořit rozvoj Základní umělecké školy.
 • Zvýraznit zapojení středních škol do života městské části.
  Chceme pro Čakovice:
 • Vybudovat přirozené centrum městské části u zámku.
 • Rekultivovat veřejné prostory, zejména náměstí Jiřího Berana.
 • Zlepšit infrastrukturu v oblasti U Červeného mlýnku.
 • Zahájit rekonstrukci obecních bytů ve správě městské části.
  Chceme pro Miškovice:
 • Zlepšit kvalitu místních komunikací, zvláště v oblasti ul. Na Kačence a Ke Zlatému kopci.
 • Oživit veřejná prostranství.
 • Zasadit se o minimalizaci dopadů pražského okruhu.
 • Udržet a rozvíjet stávající zelené plochy.
  Chceme pro Třeboradice:
 • Opravit obecní budovy a využít je pro služby občanům.
 • Připravit a realizovat projekt na úpravu prostoru návsi vzešlý z architektonické soutěže.
 • Zasadit se o minimalizaci dopadů pražského okruhu.
 • Prosadit opravu vozovky v ulicích Schoellerova a Bělomlýnská.

CHCEME NOVÉ NAMĚSTÍ

Nestačí, aby obec plnila pouze své základní funkce, aby v ní bylo kde bydlet, kam chodit do školy a školky, ale musí být i příjmená k životu a hezká na pohled. Proto jsme oslovili architekty ze společnosti City Upgrade, aby vypracovali alternativní návrh na přestavbu bývalé autoškoly (tzv. ateliéru).

Architekti se na změnu podívali komplexne, zamysleli se nad novým systémem parkových a odpočinkových ploch a nad celkovým fungováním souvisejícího území.

Navrhli vymezit nové centrum "města", nové náměstí, které vizuálně a funkčně propojí prostory od zámku a parku až po kostel a přilehlé školy. Navržená kavárna bude prostorem pro setkávání, které v Čakovicích chybí a přechodem mezi rušným náměstím a zámeckým parkem.

Víme jak na to. Budeme se inspirovat v okolních obcích, které majízkušenosti s vypisováním architektonických soutěží, a budeme se zasazovat o odborné posuzování prováděných změn v naší městské části.

Záleží nám na tom, abychom žili v hezkém prostředí obklopeni zelení a upravenými veřejnými prostory.

Rozvoj městské části neznamená povolování nové výstavby na volných pozemcích. Rozvoj vypadá jinak.

Více informací najdete na: http://cakovice.cityupgrade.cz